เกี่ยวกับ IbnuTeC


  1. ประวัติ
  2. สถานที่ตั้ง: บ้านเลขที่...หมู่ที่...ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล  
  3. ปรัชญา (Philosophy): เกียรติภูมิ (الكرامة Dignity) คุณภาพ (الجودة Quality) คุณธรรม (الأخلاقية Morality)
  4. คำขวัญ (Motto): อิสลามทางนำ คุณธรรมสร้างคน คิดค้นนวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
  5. ค่านิยม (Values): ทำงานเป็นทีม (الجماعة) ช่วยเหลือกัน (التعاون) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน (التفاهم)เชื่อมั่นในหลักการศาสนา (اليقين)