แนวทางการจัดการศึกษา


แนวทางการจัดการศึกษา ประกอบด้วย IBNUTEC ประกอบด้วย
           
I = Islamic Integrated   = บูรณาการอิสลาม
            B= Brilliant                   = ยอดเยี่ยม
            N = Network                = เครือข่าย
            U = Unity                      = ความเป็นหนึ่ง
            T = Together                = ร่วมด้วยกัน
            E = Education              = การศึกษา
            C = Commerce            = การพาณิชย์
 We are Islamic Integrated and Brilliant Network for Unity Together with Education and Commerce
โรงเรียนจัดระบบการศึกษาด้วยหลักสูตรบูรณาการอิสลามและมีระบบเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งร่วมกันในด้านการศึกษาและการพาณิชย์